Latest Message for Nonbelievers given to Mirjana

 

The following is Our Lady of Medjugorje's July 2, 2019 monthly message on the day for nonbelievers through Mirjana:


English | Hrvatski | Spanish | Italian | German | Polish | Korean | Slovak
... more languages coming soon ...

English Print

July 2, 2019

“Dear children, according to the will of the merciful Father, I have given you, and will still give you, evident signs of my motherly presence. My children, this is a motherly desire for the healing of souls. This is a desire that every child of mine may have true faith, to live to see wondrous experiences, drinking from the spring of the words of my Son—the words of life. My children, my Son, by His love and sacrifice, brought the light of faith into the world and showed you the way of faith. Because, my children, faith elevates pain and suffering. True faith makes prayer more sensitive, and does acts of mercy—a conversation, a gift of alms. Those of my children who have faith—true faith—are happy despite everything because they live the beginning of heavenly happiness on earth. Therefore, my children, apostles of my love, I am calling you to give an example of true faith, to bring light where there is darkness, to live my Son. My children, as a mother I am telling you: you cannot go on the way of faith and follow my Son without your shepherds. Pray that they may have the strength and the love to lead you. May your prayers always be alongside them. Thank you.”


Hrvatski Print

2. srpnja 2019

„Draga djeco, po volji milosrdnoga Oca davala sam vam i još ću vam davati očite znakove svoje majčinske nazočnosti. Djeco moja, to je majčinska želja za ozdravljenjem duša. To je želja da svako moje dijete ima istinsku vjeru, da doživi čudesna iskustva pijući s izvora riječi moga Sina – riječi života. Djeco moja, svjetlost vjere je moj Sin svojom ljubavlju i žrtvom donio na svijet i pokazao vam put vjere. Jer, djeco moja, vjera uzvisuje bol i patnju. Istinska vjera čini molitvu osjećajnijom, čini djela milosrđa – jedan razgovor, jedan milodar. Ona moja djeca koja imaju vjeru – istinsku vjeru – sretna su unatoč svemu jer žive početak nebeske sreće na zemlji. Zato, djeco moja, apostoli moje ljubavi, pozivam vas da date primjer istinske vjere, da donosite svjetlo tamo gdje je tama, da živite moga Sina. Djeco moja, kao majka vam govorim, ne možete ići putem vjere i slijediti moga Sina bez vaših pastira. Molite da imaju snagu i ljubav voditi vas. Neka vaše molitve uvijek budu uz njih. Hvala vam.“


Spanish Print

2 de julio de 2019

“Queridos hijos, por voluntad del Padre misericordioso, os he dado y aún os continuaré dando signos evidentes de mi presencia maternal. Hijos míos, es el deseo maternal por la curación de las almas. Es el deseo de que cada hijo mío tenga una fe auténtica, de que viva experiencias prodigiosas bebiendo de la fuente de las palabras de mi Hijo, palabras de vida. Hijos míos, con Su amor y sacrificio, mi Hijo ha traído al mundo la luz de la fe y os ha mostrado el camino de la fe. Porque, hijos míos, la fe enaltece el dolor y el sufrimiento. La fe auténtica hace la oración más sensible, hace obras de misericordia: una conversación, una ofrenda. Esos hijos míos que tienen fe, fe auténtica, son felices a pesar de todo, porque viven el comienzo de la felicidad celestial en la tierra. Por eso, hijos míos, apóstoles de mi amor, os invito a dar ejemplo de fe auténtica, a llevar luz donde hay oscuridad, a vivir a mi Hijo. Hijos míos, como Madre os digo: no podéis andar por el camino de la fe y seguir a mi Hijo sin vuestros pastores. Orad para que tengan la fuerza y el amor de guiaros. Que vuestras oraciones estén siempre con ellos. Os doy las gracias.”


Italian Print

2 luglio 2019

“Cari figli, secondo il volere del Padre misericordioso, vi ho dato ed ancora vi darò segni evidenti della mia presenza materna. Figli miei, essa è per il mio desiderio materno della guarigione delle anime. Essa è per il desiderio che ogni mio figlio abbia una fede autentica, che viva esperienze prodigiose bevendo alla sorgente della Parola di mio Figlio, della Parola di vita. Figli miei, col suo amore e sacrificio, mio Figlio ha portato nel mondo la luce della fede e vi ha mostrato la via della fede. Poiché, figli miei, la fede eleva il dolore e la sofferenza. La fede autentica rende la preghiera più sensibile, compie opere di misericordia: un dialogo, un’offerta. Quei miei figli che hanno fede, una fede autentica, sono felici nonostante tutto, perché vivono sulla terra l’inizio della felicità del Cielo. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, vi invito a dare esempio di fede autentica, a portare la luce là dove c’è tenebra, a vivere mio Figlio. Figli miei, come Madre vi dico: non potete percorrere la via della fede e seguire mio Figlio senza i vostri pastori. Pregate che abbiano la forza e l’amore per guidarvi. Le vostre preghiere siano sempre con loro. Vi ringrazio!”


German Print

2. Juli 2019

„Liebe Kinder! Nach dem Willen des barmherzigen Vaters habe ich euch offensichtliche Zeichen meiner mütterlichen Gegenwart gegeben und ich werde euch noch weitere geben. Meine Kinder, das ist der mütterliche Wunsch nach der Heilung der Seelen. Es ist der Wunsch, dass jedes meiner Kinder den wahren Glauben hat, dass es wundersame Erfahrungen erlebt, von der Quelle der Worte meines Sohnes trinkend - dem Wort des Lebens. Meine Kinder, das Licht des Glaubens hat mein Sohn mit Seiner Liebe und Seinem Opfer auf die Welt gebracht und euch den Weg des Glaubens gezeigt. Denn, meine Kinder, der Glaube erhöht den Schmerz und das Leid. Der wahre Glaube macht das Gebet gefühlvoller, macht Werke der Barmherzigkeit - ein Gespräch, eine Opfergabe. Jene meiner Kinder, die den Glauben haben – den wahren Glauben - sind trotz allem glücklich, weil sie den Anfang des himmlischen Glücks auf Erden leben. Deshalb, meine Kinder, Apostel meiner Liebe, ich rufe euch auf, dass ihr ein Beispiel des wahren Glaubens abgebt, dass ihr Licht dorthin bringt, wo Dunkelheit ist, dass ihr meinen Sohn lebt. Meine Kinder, als Mutter sage ich euch, ihr könnt nicht auf dem Weg des Glaubens gehen und meinem Sohn folgen ohne eure Hirten. Betet, dass sie die Kraft und die Liebe haben, euch zu führen. Eure Gebete mögen immer bei ihnen sein. Ich danke euch.“


Polish Print

2 lipca 2019

„Drogie dzieci! Zgodnie z wolą miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste znaki mojej matczynej obecności. Dzieci moje, to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz. To jest pragnienie, aby każde moje dziecko miało prawdziwą wiarę, aby przeżyło cudowne doświadczenia, pijąc ze źródła słów mojego Syna – słów życia. Dzieci moje, mój Syn, poprzez swoją miłość i ofiarę, przyniósł na świat światłość wiary i pokazał wam drogę wiary. Bo, dzieci moje, wiara podnosi ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się mocniejsza, dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa, jeden dar łaski. Te moje dzieci, które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego, bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości. Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miło-ści, wzywam was, byście dali przykład prawdziwej wiary, byście nieśli światło tam, gdzie jest ciemność, byście żyli moimi Synem. Dzieci moje, jako matka mówię wam: nie możecie iść drogą wiary i naśladować mojego Syna bez waszych pasterzy. Módlcie się, by mieli siłę i miłość do prowadzenia was. Niech wasze modlitwy zawsze będą przy nich. Dziękuję wam”.


Korean Print

2019년 7월 2일

“사랑하는 자녀들아, 자비로우신 아버지의 뜻에 의해, 나는 너희에게 내 모성적 현존의 확실한 표징을 보여주었으며, 또 보여줄 것이다. 내 자녀들아, 이는 영혼들의 치유를 위한 내 모성적 바람이다. 내 모든 자녀들이 참 신앙을 가져 생명의 말씀이신, 내 아들의 말씀의 샘물에서 물을 마심으로써 놀라운 경험을 살고 또 보기를 바라는 내 바람이다. 내 자녀들아, 내 아들은 그분의 사랑과 희생으로 세상에 신앙의 빛을 가져다주셨으며, 너희에게 신앙의 길을 보여주셨다. 왜냐하면 내 자녀들아, 신앙은 아픔과 고통을 들어 올린다. 참 신앙은 기도가 더 민감해지게 하며, 대화, 자선 기부 같은 자비로운 행위를 한다. 신앙, 참 신앙을 가진 내 자녀들은 모든 것에도 불구하고 기쁘다. 바로 그들은 지상에서 천국의 기쁨의 시작을 살기 때문이다. 그러므로 내 자녀들아, 내 사랑의 사도들아, 나는 너희가 참 신앙의 모범이 되라고, 어둠이 있는 곳에 빛을 가져다주라고, 내 아들을 살라고 너희를 부르고 있다. 내 자녀들아, 어머니로서 말하니, 너희가 신앙의 길을 걷는 데 있어, 내 아들을 따르는 데 있어, 너희 목자들 없이는 갈 수가 없다. 그들이 너희를 이끌 수 있는 힘과 사랑을 가지도록 기도하여라. 너희들의 기도가 늘 그들과 함께 이기를 바란다. 고맙다.”


Slovak Print

2. júl 2019

„Drahé deti, z vôle milosrdného Otca som vám dávala a ešte budem dávať viditeľné znaky mojej materinskej prítomnosti. Deti moje, to je materinská túžba po uzdravení duší. To je túžba, aby každé moje dieťa malo pravú vieru, aby zakúsilo zázračnú skúsenosť pijúc z prameňa Slova môjho Syna – Slova života. Deti moje, svetlo viery priniesol na svet môj Syn svojou láskou a obetou a ukázal vám cestu viery. Pretože, deti moje, viera povyšuje bolesť a utrpenie. Pravá viera robí modlitbu citlivejšou, koná skutky milosrdenstva – jeden rozhovor, jeden milodar. Tie moje deti, ktoré majú vieru – pravú vieru – sú napriek všetkému šťastné, pretože žijú začiatok nebeského šťastia na zemi. Preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, pozývam vás, aby ste dali príklad pravej viery, aby ste prinášali svetlo tam, kde je tma, aby ste žili môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, nemôžete kráčať cestou viery a nasledovať môjho Syna bez vašich pastierov. Modlite sa, aby mali silu a lásku viesť vás. Nech sú vaše modlitby vždy s nimi. Ďakujem vám.“
PAST MONTHLY MESSAGES FOR NONBELIEVERS